استفاده از ایزوگام طرح دار رنگی راهکار آتش نشانی در مواقع آتش سوزی می باشد

ضخامت عایق بهینه برای بلوک دیواری پیش ساخته کامپوزیتی را با استفاده از روش درجه روز با چرخه عمر تعیین کرد آن ها برای استان های اردبیل، تهران و خوزستان در ایران تجزیه و تحلیل هزینه کردند. ضخامت ایزوگام طرح دار رنگی نیز در سایزهای متفاوت می باشد.

ضخامت عایق بهینه فقط برای دوره های گرمایش، فقط سرمایش و هر دو دوره گرمایش و سرمایش محاسبه شد.

پلی استایرن اکسترود شده (EXP) به عنوان ماده عایق استفاده شد.

به عنوان منبع انرژی از گاز طبیعی در زمستان و برق در تابستان استفاده می شد Cuce و همکاران  ضخامت عایق حرارتی بهینه و اثرات محیطی ایروژل را برای شرایط آب و هوایی ناتینگهام، انگلستان بررسی کرد.

وابستگی هزینه انرژی سالانه و صرفه جویی در انرژی به ضخامت عایق برای پنج منبع مختلف انرژی تعیین شد اثرات درجه روز و فاکتورهای ارزش فعلی بر ضخامت هواژل بهینه مورد بررسی قرار گرفت.

دیواره های حفره پر شده با شکاف های هوا و ایروژل در این مطالعه استفاده شد.

در مطالعه یامانکارادنیز ، به حداقل رساندن ضخامت عایق حرارتی با در نظر گرفتن تراکم بر روی دیوارهای خارجی اعمال شد.

توضیح داده می شود که با افزایش دما، رطوبت نسبی محیط داخلی و رطوبت نسبی محیط بیرون، ضخامت مورد نیاز مواد عایق حرارتی افزایش می یابد و با افزایش دمای بیرون ضخامت مورد نیاز کاهش می یابد.

میزان بخار آب عبوری از لایه های دیوار با توجه به شرایط داخلی و خارجی و ضخامت عایق متفاوت خواهد بود. Kaya و Oğuz اطلاعات دقیقی در مورد انتخاب مواد مناسب برای عایق نصب در مطالعه خود ارائه کردند.

ابراهیم و همکاران کاربرد آئروژل های سیلیکا در ساختمان های جدید و مقاوم سازی ساختمان های موجود را بررسی کرد. اویگون اوغلو و کچباش  یک تحلیل اقتصادی برای تخمین ضخامت بهینه، صرفه جویی و دوره بازگشت مصالح دیوار انجام داد که هزینه کل و مصرف انرژی را به حداقل می رساند.

بیم هایی با یک، دو، سه و چهار ردیف فضا، آجر توخالی و بتن هوادهی به عنوان مصالح دیوار مورد استفاده قرار گرفت. ضخامت بهینه مصالح ساختمانی با توجه به تحلیل هزینه چرخه عمر (LCC) و مقادیر درجه روز تعیین شد.