بازار ضایعات نایلون پلی استر تبلیغاتی

بازار ضايعات انواع نايلون از زماني داغ شد كه بستر هاي تبليغاتي مختلف هم صدا دم از حمايت محيط زيست زندند. و اينگونه شد كه اكنون پلاستيك هاي پلي استر سر از دستگاه پرس در آوردند.
اين نكته كه پلاستيك قابليت بازگشت به چرخه طبيعي را ندارد مسئله اي نيست كه بتوان از آن چشم پوشي كرد. تصور كنيد انبوه مواد نايلوني پلي استر و اتيلن كه در كوچه و بازار رها شده اند، چه اتفاقي مي افتد اگر اين فرايند ادامه مي يافت؟
آيا بعد از مدتي از ميان انبوه ضايعات پلاستيكي سر در نمي آورديم؟
خب البته در حال حاضر به لطف كمپين هاي تبليغاتي كه فعاليت جدي در سال هاي اخير داشته اند، ديگر جاي نگراني جدي وجود ندارد، مردم در حال آشنايي با فرهنگ جداسازي و تفكيك زباله هاي پلاستيكي شان هستند.