خانم بازیگر با چادر نماز آستین دار توانست 2K فالوور جمع کند

پارچه نماز را می توان با مواد خاص دست ساز کرد. همچنین، پارچه را می توان از نسلی به نسل دیگر منتقل کرد. هنگامی که ما به عنوان مسیحی پارچه مخصوص نماز، یا جیب یا شال را در دست می گیریم، ما این ماده را نمی پرستیم. این اقلام خاص ما را به یاد قدرت دعا و امیدی است که در خدا وجود دارد.

چادر نماز آستین دار چیست؟

چادر نماز را می توان از مواد ارزان قیمت ایجاد کرد یا از مرغوب ترین پارچه ایجاد کرد. پارچه های نماز ممکن است یک رنگ یا چند رنگ باشد.

هنگام جستجو یا ایجاد پارچه های نماز می توان اندازه ها و اشکال مختلفی را یافت. شاید در مورد لباس نماز یا خدمت شال نماز شنیده باشید.

برخی از کلیساها گروه‌هایی از مردم دارند که برای دوختن پارچه‌های نماز، شال‌ها یا جیب‌ها جمع می‌شوند و سپس آنها را بین افرادی که نیاز به دعای اضافی دارند توزیع می‌کنند.

مورمون ها ممکن است اولین کسانی باشند که از پارچه های نماز در دهه 1830 استفاده کردند. امروزه، کلیسای پنطیکاستی و کلیسای کاتولیک رومی اغلب از پارچه های نماز استفاده می کنند.

هدف از پارچه نماز چیست؟

هدف از پارچه مخصوص یادآوری قدرت نماز است. به عنوان مسیحی، ما چیزها را نمی پرستیم. ما خدا را می پرستیم. ما به قدرت و آفریده های او اعتراف می کنیم.

ما فراخوانده شده ایم تا یکدیگر را دوست داشته باشیم. ما می توانیم در دعا برای یکدیگر آرامش پیدا کنیم.

اگرچه برخی از مذاهب بر این باورند که روغن مالیدن روی پارچه و نگه داشتن پارچه در کنار شخصی یا گذاشتن پارچه بر روی انسان باعث شفای انسان می شود، اما فقط خداوند می تواند آن را شفا دهد.

معجزه از جانب خداست نه از انسان. کتاب مقدس بیان می کند که چگونه خدا معجزه گر بود، نه انسان.